Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1)  dane Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „KONTAKT”;
2)  Polityka prywatności będzie do wglądu w budynku szkoły w sekretariacie;
3)  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
4)  odbiorcą Państwa danych osobowych są organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad szkołami (Urząd Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej …), organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
6)  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia I i II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi;
7)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8)  mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)  podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak: możliwości odbywania nauki, udziału w konkursach, uczestnictwa w wycieczkach w Szkole Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.
10)  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.