Innowacje

Innowacja na zajęciach komputerowych „Myślimy, działamy i programujemy”

prowadzona jest w roku szkolnym 2017 / 2018 dla uczniów klas drugich i piątych raz w miesiącu podczas lekcji zajęć komputerowych. Jest ona kontynuacją innowacji realizowanej w roku szkolnym 2016 / 2017 w klasach pierwszych i czwartych. Działania obejmować będą swoim zakresem materiał nauczania z zakresu zajęć komputerowych. Treści poszerzono o elementy wiedzy z zakresu programowania.

Autorzy: Wanda Fibakiewicz i Katarzyna Buchman

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na zajęciach komputerowych od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą języka Scratch, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • porządkuje obrazki / teksty, tworząc historyjki,
 • tworzy logiczne instrukcje dotyczące codziennych czynności,
 • tworzy polecenia do osiągnięcia określonego celu,
 • wykorzystuje programowanie do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera albo w świecie fizycznym poza komputerem,
 • podpatruje, jak pracują inni uczniowie, wymienia się z nimi pomysłami i swoimi doświadczeniami,
 • w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki,
 • testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami, objaśnia przebieg działania programów,
 • przesuwa oraz obraca obiekty na scenie / ekranie,
 • konstruuje proste skrypty, reagujące na naciśnięcie klawisza,
 • rozumie i stosuje instrukcję pętli w celu powtórzenia czynności,
 • rozumie i stosuje instrukcję warunkową,
 • przekłada prosty algorytm na program w języku Scratch,
 • kontroluje zachowanie obiektu na podstawie jego położenia,
 • zmienia i edytuje tło sceny,
 • zmienia i edytuje właściwości obiektów,
 • wysyła komunikaty i programuje reakcje na ich otrzymanie,
 • projektuje prostą grę,
 • implementuje prostą grę w środowisku Scratch,
 • rozumie pojęcie zmiennej i wykorzystuje w programie,
 • wykorzystuje losowość w programie,
 • stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, np. w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków,
 • stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy wyszukiwania i porządkowania na zbiorach różnego rodzaju elementów,
 • porównuje efektywność różnych algorytmów / rozwiązań danego problemu,
 • prezentuje przykłady powiązania informatyki z innymi dziedzinami, w sferze pojęć, obiektów oraz algorytmów.

 


Innowacja na kole matematycznym „Logicznie i twórczo, czyli programowanie w matematyce”

Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem 1 września 2016 r. i obejmowała uczniów z klas szóstych na zajęciach koła matematycznego z elementami programowania. Zakończyła się z dniem 15 sierpnia 2017 r.

Autor: Marika Stasiak

Nowatorstwo innowacji polega między innymi na:

 • wprowadzeniu do programu zajęć matematyki elementów programowania bez użycia komputera / tabletu czy innego urządzenia cyfrowego,
 • wprowadzeniu do programu zajęć koła matematycznego języka programowania Scratch 2.0. jako edukacyjnego języka obiektowego
 • wyposażeniu uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami w celu rozwiązania prostych i złożonych problemów logicznych i matematycznych,
 • rozwinięciu kreatywności i umiejętności logicznego myślenia oraz podniesieniu samooceny ucznia,
 • większeniu zainteresowania programowaniem / informatyką i twórczym korzystaniu z urządzeń cyfrowych.

 Cele innowacji:

 • wykorzystywanie nauki programowania w celu doskonalenia umiejętności rozumowania, ustalania kolejności czynności prowadzących do rozwiązania problemu oraz wyciągania wniosków z informacji podanych w różnej postaci,
 • wykorzystywanie komputera do doskonalenia umiejętności interpretowania i przetwarzania informacji tekstowych, liczbowych, graficznych,
 • wykorzystywanie nauki programowania w celu doskonalenia umiejętności wyboru odpowiedniego dla danej sytuacji modelu matematycznego oraz budowania algorytmów rozwiązań prostych i złożonych problemów matematycznych.

Cele główne:

 • Wprowadzenie na lekcjach matematyki elementów programowania bez użycia komputera / tabletu czy innego urządzenia cyfrowego.
 • Wprowadzenie na zajęciach koła matematycznego dla klas szóstych nauki podstaw programowania za pomocą języka Scratch, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.
 • Wykorzystanie programu Scratch 2.0 jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania prostych i złożonych problemów matematycznych.
 • Wykorzystanie programowania do kształtowania umiejętności znajdowania różnych dróg rozwiązań tego samego problemu.
 • Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej.
 • Rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości.
 • Uatrakcyjnienie nauczania.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

 


Innowacja na zajęciach świetlicowych „Poznajemy zwierzęta wodne”

prowadzona jest dla kilkunastu uczniów klas trzecich.

Autor: Magdalena Bednarek

Celem głównym projektu odkrywającego tajemnice wodnego świata jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych oraz zwrócenie uwagi na bioróżnorodność życia w wodzie
i potrzebę jej ochrony.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności obserwacji przyrodniczych
• wzbudzenie zainteresowania różnorodnością ekosystemów wodnych
• kształtowanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w filmach, prezentacjach multimedialnych, ćwiczeniach interaktywnych,
• wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody
• wyrabianie umiejętności wyszukiwania zależności w świecie przyrody,
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
• rozwijanie kreatywności dzieci.

Zajęcia prowadzone są w ekopracowni „Wodny świat”.


 Innowacja „Bawię się i uczę”

W Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi prowadzona jest innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji plastycznej z elementami terapii pedagogicznej „Bawię się i uczę”. Są to zajęcia plastyczne z elementami terapii pedagogicznej przeznaczone dla dzieci z klasy drugiej. Celem innowacji jest rozwijanie twórczej aktywności dziecka oraz wspomaganie jego rozwoju poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych.

      przygotowała Katarzyna Jankowska  

                                                                                        


Autorki innowacji pedagogicznej: Ewa Trepka-Domańska i Marta Bącała-Ślęzak

Innowacja pedagogiczna z języka polskiego i angielskiego

KOŁO TEATRALNE W JĘZYKU POLSKO – ANGIELSKIM

Don`t hesitate to follow the theatre track!

Simply play and just act!

Poczuj teatru smak!

Po prostu baw się i graj, ot tak!

 

W roku szkolnym 2014/2015 oferta zajęć pozalekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi została poszerzona. Aktualnie dla chętnych uczniów kl. IV-VI raz w tygodniu w czwartki odbywają się zajęcia Koła teatralnego w języku angielskim i polskim, trwają 45 minut.

Duże zainteresowanie właśnie takim – dwujęzycznym przekazem tekstów ogólnie znanych i lubianych przez dzieci, w ubiegłym roku potwierdziło entuzjastyczne przyjęcie spektaklu na podstawie powieści Ch. Dickensa pt. : „A Christmas Carol” – „Opowieść wigilijna”. Zrodziło to pomysł stworzenia Koła teatralnego w języku polskim i angielskim. W przekonaniu autorek innowacji programowej zajęcia te znacząco podniosą kompetencje językowe uczniów, ponieważ nauka polega na tym, by możliwie jak najpełniej wykorzystać spontaniczność dzieci, chęć zabawy, a także pobudzić je do twórczego myślenia. Okazują się również pomocne w rozpoznawaniu znaczeń niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała). Ponadto improwizacja scenek dramowych, wcielanie się w role w trakcie przedstawień teatralnych, przyczyniają się do kształtowania wartości takich jak: empatia, przyjaźń, dążenie do konstruktywnego współdziałania osób np. na rzecz pomocy innym i inspirują uczniów do kreatywności,
a także poszukiwania sposobów przezwyciężania własnej nieśmiałości.

Innowacja pedagogiczna jest oparta na autorskim programie zajęć teatralnych
w języku angielskim i polskim. Program nauczania obejmuje następujące założenia: zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwijaniu własnej osobowości, zabawy stwarzające poczucie przynależności do danej grupy. Nauczyciele prowadzący mogą zmienić lub poszerzyć tematykę zajęć w zależności od zainteresowań uczniów. Treści programowe zostały zawarte w trzech następujących blokach tematycznych: poznajemy teatr, warsztat młodego artysty, zabawa w teatr. Zostały one poszerzone o przedstawienia okolicznościowe związane
ze świętami obchodzonymi w Polsce i krajach anglojęzycznych. Zajęcia teatralne
są prowadzone w języku angielskim i polskim. Uczniowie w ten sam, dwujęzyczny sposób przygotowują przedstawienia.

 

Cel główny innowacji

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wyobraźni i twórczego myślenia poprzez zabawę w teatr w języku angielskim oraz polskim.

 

Cele szczegółowe innowacji

 • Urozmaicanie procesu kształcenia
 • Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu literatury brytyjskiej, amerykańskiej i polskiej
 • Pogłębianie wiedzy na temat teatru
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Przełamywanie bariery językowej
 • Kształtowanie otwartości i tolerancji wobec innych
 • Kształtowanie umiejętności pracy w parach, grupach i zespołach
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów
 • Wzmacnianie wiary uczniów w ich własne możliwości
 • Kształtowanie wyobraźni twórczej i odtwórczej
 • Rozwijanie kreatywności i wytrwałości
 • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym


Innowacja pedagogiczna

”Mój teatr- moja przygoda”elementy edukacji teatralnej. 

Wprowadzona przez nas innowacja „Mój teatr- moja przygoda” jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Jest oparta na obowiązującym programie „Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3” autorstwa  Jolanty Brzózki, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Anny Jasiocha, Wiesława Went.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora, a  teatrzyk szkolny uczniów klas młodszych może stanowić nieocenione uzupełnienie treści programowych i rozwijać ich zainteresowania. Zabawa w teatr sprzyja poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

Dzieciom sprawia radość zabawa w teatr, bo lubią udawać kogoś innego i wymyślać ciekawe historie, więc spontanicznie angażują się w teatralne działania. Teatr jest dla dzieci pewnego rodzaju magią, która pozwala im przeżyć niezwykłe przygody.

Wprowadzenie zajęć teatralnych i ćwiczeń dramy może wydatnie wpłynąć na doskonalenie mowy dziecka, służy również kształceniu precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady wymowy. Bawiąc się w teatr można przezwyciężyć trudności w czytaniu i opowiadaniu, bo w trakcie zajęć dzieci czytają fragmenty bajek – z odpowiednią intonacją, ze zwracaniem uwagi na znaki interpunkcyjne. Tutaj uczą się płynności, tempa i wyrazistości czytania. Teatr angażuje dzieci słabo wypowiadające się na lekcji.

Teatr „ leczy” dusze dzieci, jest wspaniały na ich duże i małe smutki. W trakcie zajęć zapominają o swoich szkolnych niepowodzeniach, bo tu odgrywają powierzone role, a ich gra jest akceptowana przez koleżanki i kolegów. Dobrze odegrana rola daje możliwość podwyższenia swojej pozycji w grupie.

Zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci nadpobudliwych w sferze emocjonalnej. Takie dzieci w trakcie zajęć mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji ( gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie), a przyswajanie prawidłowych zachowań poprzez stwarzanie określonych sytuacji i bodźców uspakajających wzmożoną nadpobudliwość.

Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogaca ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć oraz uwagę. Temu służą odpowiednie zabawy w kręgu, ćwiczenia na koncentrację uwagi oraz refleksję i kojarzenie. Oprócz zabaw można stosować gry dydaktyczne aktywizujące dzieci. Eliminuje też nieśmiałość i lęk, tu nie ma oceniania ani krytykowania. Uczestnictwo w zespole i współodpowiedzialność za rezultat przedstawienia angażuje wszystkich uczestników. Tu tworzy się wspaniała integracja grupowa i dobre komunikowanie się uczestników.

Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, pochwały i aplauz.

Cele główne edukacji teatralnej:

 

 •  Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego.

 

 •  Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej.

 

 •  Zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.

 

 •  Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach i teatralnych.
[Gallery not found]

Innowacja pedagogiczna „Dis-ça!”, czyli „Powiedz to!”

autor programu: Anna Gębarowska

Nadrzędnym celem nauki każdego  języka obcego, w tym także języka francuskiego jest swobodna komunikacja językowa w sferach życia osobistego i publicznego. Cel ten wynika z sytuacji, w jakich używamy współcześnie języka obcego. Komunikacja uważana jest za  językową umiejętność radzenia sobie w typowych sytuacjach życiowych.

Znajomość języka obcego zapewnia dziecku w dzisiejszych czasach lepszy start do dalszego dorosłego życia. Oczywistym jest, iż by posiąść odpowiednie umiejętności językowe potrzeba co najmniej kilku lat ćwiczeń, dlatego uważam, że istotnym jest by podjąć się trudu pracy z dziećmi jeśli nie na pierwszym, to przynajmniej na drugim etapie edukacyjnym. Wówczas uczeń może zainteresować się nauką języka obcego i kontynuować ją oraz rozwijać zainteresowania na wyższych szczeblach edukacyjnych.

Pomysł na innowację pedagogiczną „Dis-ça!”, czyli „Powiedz to!” zrodził sie z chęci lepszego wykorzystania potencjału uczniów w wieku 11-13 lat. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi zajęcia z języka francuskiego odbywają się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla chętnych uczniów z klas V i VI. Lekcje te cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą poznając słownictwo, podstawowe zasady gramatyczne oraz zwyczaje i kulturę francuską.

Zainteresowanie lekcjami języka francuskiego w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi było dla mnie inspiracją do stworzenia tejże innowacji pedagogicznej.

Główne założenia programu

Koncepcja programowa innowacji „Dis-ça!”- „Powiedz to!” opiera się na założeniach metody audiowizualnej używanej do nauki języków obcych, która ma być wprowadzona w klasie IV. Polega ona na wykorzystaniu w trakcie zajęć licznych środków dydaktycznych, takich jak filmy czy  nagrania dźwiękowe (piosenki, dialogi).  Jej cechą charakterystyczną jest przedstawienie uczącemu się danej sytuacji dialogowej najpierw poprzez wizualizację, a następnie  wyjaśnienie jej znaczenia za pomocą odpowiednich językowych środków wyrazu. Technika ta może być wykorzystywana w różny sposób na różnych poziomach zaawansowania. Od powtarzania usłyszanych zdań na poziomie początkowym, do konstruowania własnych dialogów. Moją intencją jest by dzieci w klasie czwartej nie pisały żadnych treści w zeszytach, a opierały swoją wiedzę jedynie na tym co zobaczą, usłyszą i powtórzą. Jednostki zajęciowe w tej klasie  przy zastosowaniu metody audiowizualnej będą składać się z trzech faz takich jak :

 • prezentacja obrazu i odsłuchania dialogu,
 • wyjaśnienie  znaczenia poszczególnych sekwencji dialogowych,
 • wielokrotne powtarzanie obrazu i tekstu – dialogi przyswajane są pamięciowo.

 

Cel główny innowacji „Dis-ça!”

 • Rozwijanie kompetencji językowych uczniów, w zakresie języka francuskiego jako dodatkowego, umożliwiających porozumiewanie się i działanie w tym języku w sytuacjach dnia codziennego;
 • Rozszerzanie zasobów leksykalnych i gramatycznych uczniów umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w stopniu komunikatywnym;
 • Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, szacunku i ciekawości wobec innych narodowości i kultur;
 • Poznanie i stosowanie nowoczesnych technik i metod uczenia się języka francuskiego;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi oraz korzystania z dostępnych źródeł wiedzy, np. Internetu.

Cele szczegółowe innowacji „Dis-ça!”

 • Rozszerzanie zasobów leksykalnych i gramatycznych uczniów umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w stopniu komunikatywnym;
 • Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, szacunku i ciekawości wobec innych narodowości i kultur;
 • Poznanie i stosowanie nowoczesnych technik i metod uczenia się języka francuskiego;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi oraz korzystania z dostępnych źródeł wiedzy, np. Internetu.