Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny Małgorzata Sobieska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 9.40,  11.00 – 14.00

Wtorek: 8.00 – 11.00

Środa 9.30 – 10.30,  12.00 – 16.00

czwartek 10.40 – 14.00

piątek 8.00 – 14.00 

 

Psycholog szkolny Małgorzata Góralska

Wtorek: 10.30-16.00

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w SP 120  polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na ich realizację.

Oznacza to, że zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zależny jest od zasobów własnych szkoły,  tj. jej możliwości godzinowych i kadrowych. Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne formy zajęć określona jest rozporządzeniem: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nie więcej niż 5 uczniów, zajęcia logopedyczne – nie więcej 4 uczniów, zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania – nie więcej 8 uczniów.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych  w formie:

·         zajęć rozwijających uzdolnienia;

·         zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

·          zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

·         warsztatów;

·         porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest również rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się  zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wyniki obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się ( w przypadku uczniów klas I–III  – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się)

Zadania wychowawcy klasy:

Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym ustala formy udzielanej pomocy oraz okres i  wymiar  ich udzielania.

Rodzice zostają pisemnie poinformowani, na jakie formy zajęć został zakwalifikowany uczeń.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach

Dz.U. z 2017r., poz.1591 

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Treść informacji można znaleźć tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 

 

Ważne informacje:

Ekrany nie uczą ucznia mówić

Bo z buntem mi do twarzy 

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie