Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog/ psycholog

Pedagog szkolny Małgorzata Sobieska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 13.30

Wtorek: 8.00 – 10.30, 11.30 - 13.30

Środa 8.00 – 13.15

czwartek 11.00 – 16.00

piątek 8.00 – 10.45 

 

Psycholog szkolny Monika Dubas-Miciuk

Godziny pracy:

Środa 9.00 – 15.00

 

Psycholog szkolny Anna Ośmiałowska

Godziny pracy:

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 12.00 – 16.30 

 

Pedagog specjalny Monika Jurkiewicz

Godziny pracy:

Poniedziałek: 12.00 – 15.00

Wtorek: 8.00 – 10.30, 14.00 - 15.00

Środa 12.00 – 15.00

czwartek 9.30 – 12.00

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w SP 120 polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na ich realizację.

Oznacza to, że zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zależny jest od zasobów własnych szkoły,  tj. jej możliwości godzinowych i kadrowych. Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne formy zajęć określona jest rozporządzeniem: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nie więcej niż 5 uczniów, zajęcia logopedyczne – nie więcej 4 uczniów, zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania – nie więcej 8 uczniów.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych  w formie:

·         zajęć rozwijających uzdolnienia;

·         zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

·          zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

·         warsztatów;

·         porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest również rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się  zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wyniki obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się ( w przypadku uczniów klas I–III  – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się).

Zadania wychowawcy klasy:

Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym ustala formy udzielanej pomocy oraz okres i  wymiar  ich udzielania.

Rodzice zostają pisemnie poinformowani, na jakie formy zajęć został zakwalifikowany uczeń.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach

Dz.U. z 2020r., poz.1280