Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog/ psycholog

Pedagog szkolny Małgorzata Sobieska

Poniedziałek                800 – 1320

Wtorek                         930 – 1145;1445– 1600

Środa                           900 – 1320

Czwartek                      800 – 1300; 1345– 1445

Piątek                           800 – 1220

 

Psycholog szkolny Anna Ośmiałowska

Czwartek                     800 – 1200

Piątek                          1200 – 1630

 

Psycholog szkolny Piotr Okraska

Wtorek                     1300 – 1600

Środa                         800 – 1100

 

Pedagog specjalny Monika Jurkiewicz

Poniedziałek             1200 – 1500

Wtorek                      800 – 1030, 1400 - 1500

Środa                        1200 – 1500

czwartek                   930 – 1200

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w SP 120 polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na ich realizację.

Oznacza to, że zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zależny jest od zasobów własnych szkoły,  tj. jej możliwości godzinowych i kadrowych. Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne formy zajęć określona jest rozporządzeniem: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nie więcej niż 5 uczniów, zajęcia logopedyczne – nie więcej 4 uczniów, zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania – nie więcej 8 uczniów.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych  w formie:

·         zajęć rozwijających uzdolnienia;

·         zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

·          zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

·         warsztatów;

·         porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest również rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się  zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wyniki obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się ( w przypadku uczniów klas I–III  – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się).

Zadania wychowawcy klasy:

Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym ustala formy udzielanej pomocy oraz okres i  wymiar  ich udzielania.

Rodzice zostają pisemnie poinformowani, na jakie formy zajęć został zakwalifikowany uczeń.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach

Dz.U. z 2020r., poz.1280