Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

 

RODO – podstawowe informacje

25 maja 2018r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – angielski skrót – GDPR – General Data Protection Regulation)

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów i firm, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową.

Co muszę zrobić w związku z RODO?

W związku z RODO nie musisz podejmować żadnych działań. Podane przez nas informacje zamieszczane są, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia oraz w celu wywiązania się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szkołę
Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator danych osobowych ustala w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe oraz odpowiada za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja mieszcząca się w Łodzi przy ul. Centralnej 40jest administratorem danych osobowych:

- pracowników, współpracowników oraz kandydatów

- uczniów i ich rodziców

- osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Szkołę w związku z działalnością statutową (oświatową) Szkoły

- wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe

Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:

 • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail:iod.sp120@cuwo.lodz.pl 

adres pocztowy: Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe odpowiednio w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji obowiązku szkolnego, 

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami, (Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – RODO),

 • sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć 

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – RODO).

 • podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – RODO)

 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

(podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę

(podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 10 ust. 5 Karty nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej zgody  osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)

 • zawarcia i realizacji umów;

(podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. b) RODO)

 • w zakresie monitoringu w celu prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Szkoły;

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związki z funkcjonowaniem Szkoły przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:

 • organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego, firmom kurierskim lub pocztowym),
 • towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

 

Jak długo będziemy przetwarzać wasze dane?

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

W sytuacji wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio zainteresowanego w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

Czy moje dane osobowe podlegają profilowaniu?

Wobec przetwarzanych przez nas danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SP 120 w Łodzi:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Smoleńska

e-mail: iod.sp120@cuwo.lodz.pl