Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron

Tytułem wstępu

Na pamiątkę uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły, które nastąpiło dnia 3 maja 1937 r., Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim dokonała zmiany patrona szkoły – od 2007 r. nasza szkoła funkcjonuje pod patronatem Konstytucji 3 Maja.

Dnia 15 listopada 2007 r. Rada Miejska miasta Łodzi podjęła Uchwałę o zmianie patrona. Od 2 grudnia 2007 r. patronem szkoły jest Konstytucja 3 Maja. 11 kwietnia 2008 r. w ramach obchodów 70. rocznicy istnienia Szkoły nr 120 odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru.

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim (1788-1792) „Ustawa Rządowa” dnia 3 maja 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją stworzona w myśli ducha epoki oświecenia. W jej zapisach przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja składała się z preambuły czyli wstępu i jedenastu artykułów. Ustawa ta określała prawa i obowiązki mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Władzą ustawodawczą określono dwuizbowy sejm, a wykonawczą króla wraz z rządem, tak zwaną Strażą Praw. Sądownictwo stało się niezawisłe Konstytucja ustanawiała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej z dziedzicznością tronu przez dynastię Wettinów, jednakże zachowywała ona stanową strukturę społeczeństwa. Stan szlachecki zachował swoje przywileje: wolność, nietykalność osobistą, pełne prawo własności i zwierzchności nad chłopami. Mieszczanie mieli zagwarantowaną nietykalność osobistą, prawo do piastowania niższych urzędów sądowych i administracyjnych, rang oficerskich oraz nabywania dóbr ziemskich. Chłopów konstytucja wzięła pod opiekę prawa i rządu krajowego, ale nie zmienił się ich dotychczasowy status społeczny i prawny. Aby wzmocnić potencjał obronny armii nadano jej charakter ogólnonarodowy.

W ramach reform ustrojowych dokonywanych aktem konstytucyjnym zniesiony został dotychczasowy podział Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Koronę i Litwę, zlikwidowano odrębne instytucje centralne, wojsko i skarb, co miało doprowadzić do jednolitego i scentralizowanego państwa. Szlachta, która nie posiadała majątku ziemskiego pozbawiona została prawa głosu, jednocześnie zakazano ograniczanie posłów instrukcjami sejmikowymi. Ustawa także znosiła liberum veto oraz wolną elekcję.

Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem społeczeństwa polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Samo przyjęcie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem poza granicami Polski. W samej zaś Rzeczpospolitej niezadowolona część magnaterii i szlachty z poparciem państw Rosji i Prus była nastawiona wrogo do reform jakie nastąpiły. W 1792 r. przeciwnicy konstytucji przy poparciu carycy Rosji Katarzyny II doprowadzili do zawiązania konfederacji targowickiej, a w konsekwencji do wojny. Przegrana oznaczała obalenie wszelkich reform w tym Konstytucji, a tym samym ostatecznie kolejne rozbiory przyczyniły się do upadku Polski.