Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron

Tytułem wstępu

Na pamiątkę uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły, które nastąpiło dnia 3 maja 1937 r., Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim dokonała zmiany patrona szkoły – od 2007 r. nasza szkoła funkcjonuje pod patronatem Konstytucji 3 Maja.

Dnia 15 listopada 2007 r. Rada Miejska miasta Łodzi podjęła Uchwałę o zmianie patrona. Od 2 grudnia 2007 r. patronem szkoły jest Konstytucja 3 Maja. 11 kwietnia 2008 r. w ramach obchodów 70. rocznicy istnienia Szkoły nr 120 odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru.

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim (1788-1792) „Ustawa Rządowa” dnia 3 maja 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją stworzona w myśli ducha epoki oświecenia. W jej zapisach przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja składała się z preambuły czyli wstępu i jedenastu artykułów. Ustawa ta określała prawa i obowiązki mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Władzą ustawodawczą określono dwuizbowy sejm, a wykonawczą króla wraz z rządem, tak zwaną Strażą Praw. Sądownictwo stało się niezawisłe Konstytucja ustanawiała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej z dziedzicznością tronu przez dynastię Wettinów, jednakże zachowywała ona stanową strukturę społeczeństwa. Stan szlachecki zachował swoje przywileje: wolność, nietykalność osobistą, pełne prawo własności i zwierzchności nad chłopami. Mieszczanie mieli zagwarantowaną nietykalność osobistą, prawo do piastowania niższych urzędów sądowych i administracyjnych, rang oficerskich oraz nabywania dóbr ziemskich. Chłopów konstytucja wzięła pod opiekę prawa i rządu krajowego, ale nie zmienił się ich dotychczasowy status społeczny i prawny. Aby wzmocnić potencjał obronny armii nadano jej charakter ogólnonarodowy.

W ramach reform ustrojowych dokonywanych aktem konstytucyjnym zniesiony został dotychczasowy podział Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Koronę i Litwę, zlikwidowano odrębne instytucje centralne, wojsko i skarb, co miało doprowadzić do jednolitego i scentralizowanego państwa. Szlachta, która nie posiadała majątku ziemskiego pozbawiona została prawa głosu, jednocześnie zakazano ograniczanie posłów instrukcjami sejmikowymi. Ustawa także znosiła liberum veto oraz wolną elekcję.

Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem społeczeństwa polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Samo przyjęcie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem poza granicami Polski. W samej zaś Rzeczpospolitej niezadowolona część magnaterii i szlachty z poparciem państw Rosji i Prus była nastawiona wrogo do reform jakie nastąpiły. W 1792 r. przeciwnicy konstytucji przy poparciu carycy Rosji Katarzyny II doprowadzili do zawiązania konfederacji targowickiej, a w konsekwencji do wojny. Przegrana oznaczała obalenie wszelkich reform w tym Konstytucji, a tym samym ostatecznie kolejne rozbiory przyczyniły się do upadku Polski.