Zajęcia dla uczniów klas I – III

Posted in: Aktualności

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniach 25 maja 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. Szkoła kontynuuje dotychczasowe formy nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W Szkole od dnia 01 czerwca 2020 r. będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, których rodzice zgłosili wychowawcom potrzebę korzystania z tych zajęć. Godziny zajęć wynikać będą z informacji zebranych od rodziców (maksymalny przedział pomiędzy 700 – 1700). Zajęcia będą prowadzone w warunkach zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
Od dnia 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać na terenie Szkoły z konsultacji przedmiotowych. Harmonogram konsultacji zostanie opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zgłoszonych przez uczniów do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.
1. Z zajęć, o których mowa powyżej mogą korzystać wyłącznie uczniowie:
a) zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
b) przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe;
c) u których w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
2. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory szkolne, ewentualnie napoje i posiłek. Nie wymienia się przyborami szkolnymi z innymi osobami.
3. Uczeń nie przynosi do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, przytulanek itp.).
4. Zajęcia odbywać się będą w salach lekcyjnych z zachowaniem zasady 4m2 na osobę.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Szkoły pozostają w przedsionku Szkoły i zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. Obowiązuje rygorystyczna zasada osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk lub ich zabezpieczenia rękawiczkami jednorazowymi.
6. Rodzice przyprowadzając dziecko po raz pierwszy, podpisują oświadczenie dotyczące funkcjonowania dziecka w Szkole w sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem
Dorota Pocheć
Dyrektor Szkoły