Świetlica

Niecodziennym materiałem plastycznym stały się dziś kukurydziane chrupki. Ponieważ za oknem jesień nasze dzieciaki wykonały z nich kolorowe dynie. Powstały również oryginalne stwory w jesiennych barwach, a także mniejsze i większe budowle.


Powolutku mija nam tydzień z Kubusiem Puchatkiem. Oglądając historię małego misia wyjaśniliśmy sobie, że każdy z nas jest inny, ale mimo to można się świetnie razem bawić. Lepiliśmy z plasteliny całą grupkę przyjaciół ze Stumilowego Lasu, a także uczennice klasy IV i V czytały głośno młodszym uczniom przygody Kubusia.


Co ciekawego może wyjść z mieszanki soli, piasku i wody? Oczywiście masa solna, z którą nasi pierwszoklasiści spędzili dziś wesoło czas po lekcjach. Z przygotowanej masy powstały jeże małe i duże. Ozdobione ziarnami słonecznika zwierzaki od dziś zdobią parapety w pokojach naszych uczniów, przypominając o miłej zabawie.


Gdy na dworze ponuro, my wesoło bawiły się w szkole. Wyścigi rzędów, głuchy telefon, zabawy z piłką, kalambury i wspólne rysowanie wprawiają nas w świetny nastrój, nawet gdy za oknem plucha.


Korzystając z pięknej pogody, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej spędzają czas na świeżym powietrzu. Dzieci mają do dyspozycji boisko, gdzie mogą grać w piłkę, i plac zabaw, który jest chyba ulubionym miejscem uczniów z klas młodszych.
Plac zabaw jest dla dzieci miejscem codziennej zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.


Informacje o pracy świetlicy

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

  •  zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki.
  • zajęcia ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu,  ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną.
  • zajęcia dydaktyczne – zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu,  zgadywanki itp.
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.
  • zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy.
CELE I ZADANIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH:

1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

4. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

5. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.

6. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

7. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

8. Kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy bliźnim oraz zwierzętom.

9. Upowszechnianie i kształtowanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów internetowych.

10. Przekazywanie treści wychowawczych.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica jest czynna każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia w szkole w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I –VIII.
3. Zapisu dziecka dokonuje rodzic poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy – (załącznik nr 1 do regulaminu świetlicy).
4. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o uczniu.
5. Uczniowie powinni być odbierani ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców wraz z numerami dowodów osobistych w/w osób. Bez tych danych upoważnienie nie będzie honorowane.
6. Jeżeli dziecko wraca do domu bez opieki osoby dorosłej, np. ze starszym rodzeństwem, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko podczas jego powrotu do domu.
7. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się według wewnętrznego regulaminu. (Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy).
8. Dziecko podczas pobytu na boisku jest odbierane osobiście przez rodzica bądź wyznaczoną osobę (należy o tym poinformować wychowawcę świetlicy).
9. W przypadku zmiany danych zapisanych w karcie zgłoszenia do świetlicy, np. numeru telefonu osób odbierających, należy niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę w celu uaktualnienia informacji.
10. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia, np. ruchowe, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, muzyczne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne. Istnieje możliwość odrabiania lekcji.
11. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela.
12. Uczniowie będą wychodzić ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, po przyjściu nauczyciela, który prowadzi zajęcia i od tego momentu bierze odpowiedzialność za uczniów oraz za ich powrót do świetlicy. Fakt odebrania ucznia bezpośrednio po zajęciach dodatkowych należy zgłosić wychowawcy świetlicy.
13. W świetlicy przebywać mogą wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku zachorowania dziecka, wychowawca powiadamia o tym fakcie rodzica, który zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty o znacznej wartości ( np. telefony komórkowe) i przyniesione zabawki.
15. Rozstrzygnięć w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.
16. Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 roku.

REGULAMIN ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1. Do odbioru dziecka ze świetlicy uprawnione są wyłącznie osoby wskazane w karcie zgłoszenia. W wyjątkowych okolicznościach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę wskazaną przez rodzica (nie znajdującą się w karcie zgłoszenia). W takim przypadku rodzic telefonuje do szkoły, wskazując osobę odbierającą dziecko. Osoba upoważniona do odbioru okazuje wychowawcy świetlicy zgodę do odbioru dziecka ze świetlicy podpisaną przez rodzica, potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego i podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzice (osoby upoważnione) po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.
4. Zgłoszenie odbioru dziecka jest jednoznaczne z jego wypisem z listy obecności świetlicy. Nie można ponownie oddawać dziecka pod opiekę świetlicy.
5. Rodzice (osoby upoważnione) nie mogą odbierać dziecka ze świetlicy, podczas trwania zajęć dodatkowych – zobowiązani są do czekania, aż do momentu ich zakończenia.
6. Do zadań wychowawców świetlicy nie należy odbieranie dzieci z zajęć dodatkowych, ponieważ dezorganizuje to pracę świetlicy. Aby zapobiec tego typu sytuacjom prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z grafikiem zajęć dodatkowych dzieci.
7. Rodzice (osoby upoważnione) nie wchodzą na teren szkoły (świetlicy) po odbiór dziecka. Zobowiązani są do czekania przy drzwiach wejściowych, a o zamiarze odbioru dziecka informują wychowawców przez widedomofon.
8. Osoba, która przyszła po dziecko informuje o tym fakcie przez wideodomofon wychowawcę świetlicy (podaje swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko odbieranego dziecka).
9. Fakt odebrania ucznia bezpośrednio po zajęciach dodatkowych należy zgłosić wychowawcy świetlicy przez wideodomofon.
10. Przytrzymywanie i blokowanie drzwi wejściowych jest surowo wzbronione. Związane jest to z zapewnieniem bezpieczeństwa pozostałym dzieciom przebywającym na terenie szkoły.
11. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy jedynie na podstawie telefonu od rodziców.
12. Jeśli dziecko nie będzie chciało opuścić świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a on niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 13. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności pielęgniarka (wychowawca świetlicy) informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w sekretariacie szkoły.
14. Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców.
15. Osoby odbierające dziecko zobowiązane są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
Świetlica jest czynna codziennie w godzinach:7.00-17.00.
16. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 wychowawcy realizują procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, a następnie powiadamia dyrekcję o zaistniałej sytuacji. Jeśli wychowawca nie nawiążę kontaktu z rodzicami i nieobecność w/w osób przedłuża się do 30 minut, dyrektor szkoły lub wychowawca świetlicy zawiadamia policję. Jeżeli sytuacja taka powtarza się więcej niż jeden raz, dyrektor powiadamia sąd rodzinny.
17. Odbierane dziecko ubiera się w szatni, a następnie prosi osobę z obsługi dyżurującą przy przeszklonych drzwiach o ich otworzenie.

 JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA