Konkursy międzyszkolne

Wyniki „Christmas and Maths”:

W konkursie brały udział następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi,

Szkoła Podstawowa nr 120  w Łodzi,

Szkoła Podstawowa nr 170 w Łodzi,

Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi.  

Dnia 3 grudnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie : Emilia Pałyga, Anetta Trzmielak i Katarzyna Wróbel wyłoniła zwycięzców. oraz przyznała wyróżnienia.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce 1:

 • Magdalena Jóźwicka, SP nr 44 w Łodzi;
 • Bartosz Wiśniewski, SP nr 175 w Łodzi;

Miejsce 2:

 • Karalus Mateusz, SP nr 120 w Łodzi;
 • Konopka Łukasz, SP nr 120 w Łodzi;

Miejsce 3:

 • Kubiak Krzysztof, SP nr 175 w Łodzi;
 • Murowaniecki Wojciech, SP nr 120 w Łodzi;

Wyróżnienia:

 • Hill Natan, SP nr 175 w Łodzi;
 • Sujak Julian, SP nr 44 w Łodzi;
 • Gola Miłosz, SP nr 44 w Łodzi;

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Regulamin międzyszkolnego konkursu matematyczno-angielskiego

       „CHRISTMAS and MATHS”

 

I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.

 

Koordynatorzy konkursu:

Anna Gębarowska

Emilia Pałyga

Anetta Trzmielak

Katarzyna Wróbel

 

Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na maila:

a.gebarowska@sp120.elodz.edu.pl

e.palyga@sp120.elodz.edu.pl

a.trzmielak@sp120.elodz.edu.pl

k.wrobel@sp120.elodz.edu.pl

 

 

II. ADRESAT KONKURSU

 

Uczniowie łódzkich szkół podstawowych klasy VI – VIII

 

 

III. CELE KONKURSU

 

 • Budzenie zainteresowań matematyką.
 • Poszerzanie wiedzy z języka angielskiego.
 • Kształtowanie świadomości uczniów na temat korelacji międzyprzedmiotowej.
 • Praktyczne wykorzystanie języka angielskiego.
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy.
 • Rozwijanie twórczej aktywności.
 • Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa.
 • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi.
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej.

 

IV. WYMAGANIA

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programu Power Point lub pakietu Open Office na podany powyżej temat „Christmas and Maths” zapisanej w jednym z formatów: ppt / pptx, pps / ppsx, odp.
 2. Prezentacja powinna być opracowana indywidualnie.
 3. Praca powinna zawierać od 10 do 15 slajdów.
 4. W prezentacji należy podać źródło, z którego pochodzą materiały, np. adres strony internetowej, tytuł i autora książki.
 5. Na końcowym slajdzie powinny znaleźć się dane autora prezentacji, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • szkoła,
  • klasa,
  • imię i nazwisko opiekuna.
 6. Można skorzystać z załączonego do regulaminu słownika (załącznik nr 4).
 7. Zadaniem uczestników konkursu jest przekazanie tematyki świątecznej z wykorzystaniem treści matematycznych w języku angielskim.
 8. Każda prezentacja powinna zawierać co najmniej jedno zadanie z matematyki  wraz ze sposobem rozwiązania.
 9. Zakres materiału z matematyki odpowiada podstawie programowej II etapu  edukacyjnego.
 10.  Zakres materiału z języka angielskiego odpowiada podstawie programowej dla  II etapu edukacyjnego poszerzonej o słownictwo matematyczne (załącznik nr 4).


 

V. KRYTERIA OCENIANIA

 1. Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu.
 2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
 3. Oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu.
 4. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 5. Estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autorów.
 6. Dobór odpowiednich narzędzi, efektów.
 7. Pomysłowość.
 8. Oprawa graficzna i dźwiękowa.
 9. Prace niespełniające wymagań konkursowych lub zawierające błędy językowe nie będą oceniane.
 10.  Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do oceniania prac w kategoriach wiekowych.


VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

etap I – szkolny,

etap II – międzyszkolny.

Etap szkolny odbywa się w macierzystych placówkach.
Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. Może wziąć w nim udział dowolna ilość uczniów klas VI – VIII. Szkolne komisje konkursowe oceniają zgłoszone prace i typują trzy najlepsze prace do II etapu. Prace powinny być wykonane indywidualnie pod opieką nauczyciela.

Każda szkoła może zgłosić do etapu II trzy prace. Na etapie międzyszkolnym oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi.

Szkoły zainteresowane konkursem zgłaszają e-mailowo organizatorowi gotowość udziału w konkursie (załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE).

Prosimy o wysłanie karty zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie do dnia 8 listopada 2019 r. na adres emailowy organizatora: kontakt@sp120.elodz.edu.pl

 

 VI. 1.  ETAP SZKOLNY

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej dostarcza do Komisji Konkursowej lub przesyła na adres Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi (liczy się data stempla pocztowego):

 • PRACE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU,
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W ETAPIE MIĘDYSZKOLNYM KONKURSU (załącznik nr 2),
 • OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA (załącznik nr 3) najpóźniej do 16 grudnia 2019 roku.

 

VII.          TERMINARZ KONKURSU 

 • Zgłoszenie szkoły do konkursu – do 8 listopada 2019 r. (e-mail na adres organizatora kontakt@sp120.elodz.edu.pl )
 • Eliminacje na I etapie (szkolnym) – do 22 listopada 2019 r.
 • Zgłoszenie uczniów do etapu międzyszkolnego – do 29 listopada 2019 r. (Prezentację należy dostarczyć na nośnikach zewnętrznych w godzinach pracy sekretariatu szkoły (9.00 – 15.00) wraz z kartą zgłoszenia)
 • Eliminacje na II etapie (międzyszkolnym) – 16 grudnia 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia 2019 r.
 • O wynikach szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40.

 

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

 

Załącznik nr 1

………………………………. ………………….. (pieczęć szkoły) (data)

Szkoła Podstawowa nr 120

ul. Centralna 40

91-503 Łódź

KOMISJA KONKURSOWA

KONKURSU MATEMATYCZNO-ANGIELSKIEGO “CHRISTMAS and MATHS”

KARTA ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE

Pełna nazwa szkoły:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzielnica: ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon szkoły: ………………………………………………………………………………

E-mail szkoły: ………………………………………………………………………..……..

Imię i nazwisko przewodniczącego szkolnej Komisji Konkursowej:

………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy do przewodniczącego:

………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail przewodniczącego:

…………………………………………………………………………………………………………….

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY

……………………………………………………………..

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)